Inovujte své podnikání s Výzvou The Country for the Future!

Chcete vyrábět inovované produkty, ale současné stroje vám to neumožní? Máte návrh, jak produkty stávající produkty inovovat, ale realizace je finančně příliš náročná? Potřebujete navýšit kapacitu výroby, ale současná organizace procesů vám to nedovolí? Plánujete digitalizovat vaši společnost především v oblasti výroby? Pokud zněla vaše odpověď alespoň na jednu otázku „ano“, pak je pro vás plánovaná Výzva The Country for the Future to pravé!

Podmínky nové plánované Výzvy The Country for the Future by měly být obdobné jako v rámci minulé výzvy. Výchozími relevantními informacemi je proto následující:

  • Žádat budou moct malé a střední podniky
  • Projekty budou moct být realizovány i na území Hl. m. Prahy
  • Každý subjekt bude moct podat pouze 1 návrh projektu
  • Bude možné žádat o dotaci až do výše 20 mil. Kč
  • V procentním vyjádření bude míra podpory činit 50 %

Na co bude možné získat podporu?

Očekáváme stejné podmínky jako v případě předchozí Výzvy The Country for the Future z NPO (Národního plánu obnovy). Stručně řečeno bude možné získat podporu na následující náklady:

  • Náklady na pořízení dlouhodobého majetku (výrobní i nevýrobní technologie, software)
  • Náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv (náklady nezbytné pro řešení projektu nebo s ochranou duševního vlastnictví, které je výsledkem projektu)
  • Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací (pomoc a vzdělávání v oblasti transferů znalostí, nabývání, ochrany a využívání nehmotného majetku a používání norem a právních předpisů; průzkumy trhu, laboratorní služby, označování, zkoušení a certifikace kvality za účelem vývoje efektivnějších výrobků, postupů nebo služeb)
  • Osobní náklady (náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a další zákonné povinnosti zaměstnavatele nebo povinnosti zaměstnavatele vyplývající z platných právních předpisů)
  • Náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt v podobě odpisů

Pokud vás Výzva zaujala, neváhejte kontaktovat našeho specialistu pro konzultaci Vašeho projektu:

Ing. Jakub Štípek

tel.: + 420 732 280 460

email: stipek@rpa.cz

Tématické články