TREND – Technologičtí lídři

Uzavřená výzva

Jedná se o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru (TAČR), který má motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků do praxe. Kromě jiného budou podporovány nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace, ale také firmy, které se výzkumem teprve začínají zabývat.

Vyhlášení výzvy
27. 04. 2022
Zahájení příjmu
28. 04. 2022 00:09:00
Ukončení příjmu
16. 06. 2022 16:29:59

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • V souladu s cíli Programu se podprogram 1 zaměří na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), za druhé u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • Maximální výše podpory na projekt: 25 mil. Kč
  • Maximální intenzita podpory na projekt: 70 % způsobilých nákladů
  • Výzkumné organizace mohou obdržet až 85 % podpory, ale pouze na své nehospodářské činnosti

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • Výzkumná organizace (pouze jako další účastník)
  • Podniky všech velikostí

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • Osobní náklady
  • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení
  • Náklady na smluvní výzkum
  • Další přímé a nepřímě náklady (náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné…)